Opname door Prebes van “The third man – strafrechtelijke verantwoordelijk bij werken met derden” voor De digitale Prenne 55, september 2020

 

 

Legal toolbox meetings


voor ondernemingen 

Concreet, onafhankelijk, deskundig en ervarenLet’s talk about safety

Toolboxmeetings of toolboxtalks vormen al lang een vast onderdeel van veiligheidsplannen. In VCA gecertificeerde bedrijven zijn ze zelfs verplicht en wordt de frequentie ervan vastgelegd. Een teamleider gaat in dialoog met zijn medewerkers over concrete arbeidsomstandigheden.

Periodiek en op de werkplek. De meetings zijn kort, concreet en nodigen uit tot interactie. Zij dragen onmiskenbaar bij tot veiliger werken.

Geïnspireerd door deze internationaal beproefde methodiek brengen wij voor uw hiërarchische lijn een korte en concrete toelichting bij de juridische aspecten van veilig werken. We vertrekken van een reële case die zich heeft voorgedaan in een voor uw medewerkers onmiddellijk herkenbare context.

Aan de hand ervan wordt duidelijk gemaakt dat elk lid van de hiërarchische lijn deelt in de verantwoordelijkheid om veilig te werken en er mee op toe te zien dat ook elke werknemer dat effectief doet. De sessies zijn interactief en beogen via een inzicht in de eigen taken en verantwoordelijkheden te komen tot een door alle medewerkers gedragen veiligheidscultuur. Wij maken met andere woorden gebruik van de juridische toolbox om het veiligheidsbewustzijn aan te scherpen.


Opleiding en vorming van de bedrijfsleiding en de hiërarchische lijn

WAT IS EEN LEGAL TOOLBOX MEETING?

Opleiding en vorming van de bedrijfsleiding en de hiërarchische lijn met betrekking tot de juridische aspecten van welzijn op het werk in het algemeen en van de regels inzake aansprakelijkheid inzake arbeidsveiligheid in het bijzonder. Dit zowel voor de klassieke fysieke veiligheid als voor de psychosociale risico’s.

WAAROM?

De Welzijnswet vereist voor alles een systeembenadering: via een dynamisch risicobeheersingssysteem moet de preventie worden gepland, geëvalueerd en bijgestuurd. Welzijn op het werk vertoont evenwel ook een belangrijk juridisch aspect. De Welzijnswet en de Codex bepalen wie precies moet instaan voor elk aspect van het welzijn op het werk. Meteen bepaalt de wet ook wie kan worden aangesproken indien die regels niet (integraal) worden nageleefd en wat hiervan de mogelijke gevolgen zijn. Strafrechtelijk (een geldboete of gevangenisstraf) en burgerlijk (schadevergoeding). Het voorbije decennium is het aantal cases dat voor de rechtbank wordt gebracht exponentieel gestegen. Strafvervolging na ernstig arbeidsongeval wegens niet-naleving van de welzijnsreglementering vormt sinds 2012 inderdaad één van de prioriteiten in het vervolgingsbeleid van de arbeidsauditoraten. De kans op strafvervolging vormt hierdoor een reëel risico voor de bedrijfsleiding en de hiërarchische lijn. Een risico dat u dus best tijdig analyseert en vermijdt. Opleiding van uw medewerkers vormt daarvan een hoeksteen. Deze vorming slaat evident op alle technische aspecten van veilig werken, maar het besef groeit dat dit best ook kan worden aangevuld met kennis over de juridische aspecten van welzijn op het werk. De Welzijnswet legt immers niet enkel de werkgever, maar ook de leden van de hiërarchische lijn uitdrukkelijk een aantal concrete verplichtingen op en het kennen ervan maakt een essentieel onderdeel uit van elk welzijnsbeleid. Belangrijker nog is dat deze kennis het veiligheidsbewustzijn doet toenemen, wat finaal een positieve invloed heeft op het veiligheidsgedrag. Een correcte duiding van het juridische luik zorgt er ook voor dat werknemers zich het veiligheidsbeleid gaan toe-eigenen. Welzijn blijft niet langer iets wat opgelegd wordt, maar een eigen taak en medeverantwoordelijkheid.

HOE?

Om dit te bereiken gaan we pragmatisch te werk. Vertrekkend van de concrete werkomstandigheden en risico’s, eigen aan uw bedrijf, gaan we op zoek naar cases die hiermee vergelijkbaar zijn en waarbij het ernstig is misgelopen. Aan de hand van een vonnis of arrest duiden wij in grote lijnen de wettelijke regels. Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan taken en verantwoordelijkheden van de hiërarchische lijn, de positie van de preventieadviseur en de gevolgen van delegatie. Aan het einde van een sessie moet het voor elke deelnemer duidelijk zijn welk deel van de verantwoordelijkheid de wet bij hem of haar legt. Het spreekt voor zich dat een sessie zowel in uw bedrijf kan doorgaan als via livestream.

HOE LANG DUURT HET?

De duur van een sessie kan volledig aangepast worden aan uw tijd, budget en praktische noden. Een korte basissessie kan vanaf een half uur. Diepgaander sessies zijn uiteraard ook mogelijk. We werken telkens op maat.

WAT KOST HET?

Wij gaan graag met u op zoek naar de beste formule voor uw onderneming en maken dan een gepersonaliseerde offerte op.

RENDEMENT GEGARANDEERD

Effectief komen tot gedragsverandering vergt ‘eigenaarschap’. De overtuiging bij elk van uw medewerkers dat veilig werken in belangrijke mate ook een eigen verantwoordelijkheid impliceert. Een helder en concreet inzicht in de juridische aspecten van veilig werken kan daar toe bijdragen. De ontdekking waartoe het negeren van elementaire veiligheidsregels in reële en herkenbare cases heeft geleid blijkt een beproefde methode om bij te dragen tot het bewustzijn dat veilig werken geen zaak is van de werkgever of de preventieadviseur, maar van alle medewerkers.

Vorming van de hiërarchische lijn en van de werknemers maakt een essentieel onderdeel uit van uw veiligheidsbeleid en wordt ook uitdrukkelijk in de wetgeving opgelegd.