Hoewel u er zich niet steeds van bewust bent, geeft u als gebruiker van deze website steeds enkele persoonsgegevens vrij. Dit zijn gegevens die ons toelaten u als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet. Bepaalde informatie is al een persoonsgegeven zodra een directe of indirecte link mogelijk is tussen deze informatie en u.

Cautius hecht veel belang aan uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Geheel in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (bekend als de GDPR), geven wij u in deze verklaring de nodige uitleg over hoe wij de verplichtingen uit deze Verordening naleven.

Met “wij” bedoelen wij, de BV Chris Persyn, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Moerstraat 36 en ondernemingsnummer 0476.284.054 en Chris Persyn, advocaat ingeschreven aan de balie West-Vlaanderen. De BV Chris Persyn en Chris Persyn kunnen als benaming voor hun activiteiten ‘Cautius – Legal Toolbox Meetings’ (hierna ‘Cautius’) gebruiken.

Mocht u na het lezen van deze verklaring nog vragen hebben, dan kan u steeds terecht bij Chris Persyn (chris.persyn@cautius.be).

Welke gegevens verzamelen wij?

Er zijn verschillende situaties waarin wij uw persoonsgegevens verzamelen en vervolgens verwerken:

  • Wanneer u ons website bezoekt en eventueel een contactformulier invult;
  • Wanneer u ons een visitekaartje geeft;
  • Wanneer u ons contacteert via e-mail, sociale media, telefoon of per brief;
  • Wanneer u met ons een contract afsluit.

Het gaat onder meer om volgende gegevens:

  • Contactgegevens,
  • Facturatiegegevens,
  • Gegevens die nodig zijn om de opdracht uit te voeren. Deze kunnen betrekking hebben op uw persoonlijke en/of bedrijfssituatie, professionele activiteit, strafrechtelijke en gerechtelijk verleden, gegevens over uw professionele loopbaan…;
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
  • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen;

Wij verzamelen en verwerken zowel persoonsgegevens die rechtstreeks door u aan ons worden verstrekt, maar ook gegevens die wij via een andere weg, bijvoorbeeld een openbare bron bekomen. Daarnaast maken wij voor onze website gebruik van cookies. Meer informatie over ons cookiebeleid .

Het is mogelijk dat hierbij bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt van personen onder zestien jaar, alsook gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en/of strafbare feiten en/of financiële gegevens. Door het gebruik van deze website geeft u hiertoe uitdrukkelijk toestemming.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

De gegevens die wij van u krijgen en verwerken dienen in de eerste plaats om met u te communiceren, om de uitvoering van de opdrachten die u aan ons geeft mogelijk te maken, het beheer van ons klantenbestand, de boekhouding en marketingdoeleinden, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten of om u in te lichten over onderwerpen die u mogelijk kunnen interesseren.

Wij bewaren en verwerken uw gegevens omdat u hiervoor de toestemming hebt gegeven, om een overeenkomst te kunnen uitvoeren, voor het vervullen van wettelijke, reglementaire en/of deontologische verplichtingen en/of in het kader van ons gerechtvaardigd belang. Dat belang kan ook bestaan in het voeren van een juridische procedure waarin wij ons moeten kunnen verdedigen.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of commercieel ter beschikking gesteld. Bepaalde gegevens worden wel doorgegeven aan en mogelijk verwerkt door derde dienstverleners die ons bijstaan bij de uitvoering van onze activiteit, zoals onder meer ons boekhoudkantoor, IT-leverancier, maar ook onze medewerkers. Dit gebeurt enkel en alleen om de hen toevertrouwde en vaak wettelijke opgelegde taken te kunnen uitvoeren.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren en verwerken uw gegevens voor een periode die noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke en/of deontologische verplichtingen, om onze diensten op een correcte manier te verlenen of omdat we een gerechtvaardigd belang hebben.

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om kennis te krijgen van (a) het al dan niet bestaan van verwerkingen betreffende zijn persoonsgegevens, (b) de concrete doeleinden van deze verwerkingen, (c) de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en (d) de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt. U kunt de gegevens opvragen die over u werden verwerkt, alsook informatie over de oorsprong van die gegevens.

U hebt het recht om kosteloos verbeteringen aan te brengen aan alles persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Iedereen is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren. Iedereen mag zich ook verzetten tegen het verwerken van de desbetreffende persoonsgegevens.

Als u één van deze rechten wil uitoefenen, dan stuurt u een mail aan chris.persyn@cautius.be waarin u duidelijk aangeeft welk recht u inroept. Voegt u aan uw e-mail ook een kopie van uw identiteitskaart toe, zodat wij er zeker van zijn dat u het bent die ons contacteert?

Mocht u niet tevreden zijn over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en heeft u hierover een klacht, dan kan u steeds contact opnemen met ons op het e-mailadres chris.persyn@cautius.be. Wanneer ons antwoord u geen voldoening geeft, dan kan u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. Zijn gegevens vindt u hier: gegevensbeschermingsautoriteit.be