1. Opdracht

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht die verleend wordt aan de BV Chris Persyn, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Moerstraat 36 en ondernemingsnummer 0476.284.054 en/of aan de heer Chris Persyn persoonlijk in zijn hoedanigheid van advocaat (hierna gezamenlijk omschreven als ‘Cautius’)

De toepassing van algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever of medecontractant (hierna ‘de cliënt’) wordt uitgesloten.

Elke opdracht die Cautius aanvaardt, is een middelenverbintenis, maar zal met de nodige professionaliteit en zorgvuldigheid uitgevoerd worden, die redelijkerwijze van de BV Chris Persyn en/of Chris Persyn verwacht mogen worden.

De aanvaarding van een opdracht en derhalve de totstandkoming van een overeenkomst tussen Cautius en de cliënt, kan blijken uit elk geschrift, ook digitaal.


2. Betalingsvoorwaarden

De facturen van Cautius zijn betaalbaar binnen de veertien dagen na factuurdatum. Vanaf de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd aan de intrestvoet bedoeld in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het achterstallige bedrag, met een minimum van 125 EUR per factuur.

Bij betalingsachterstal heeft Cautius van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht de (verdere) uitvoering van de opdracht te schorsen.

Kosten van derden en andere uitgaven die gemaakt of verricht worden bij de uitvoering van een opdracht, worden aan de cliënt doorgerekend. Cautius kan op kosten van derden en andere uitgaven een toeslag of verhoging in rekening brengen.

Tenzij anders vermeld, zijn de tarieven van Cautius exclusief de belasting over de toegevoegde waarde (BTW). De cliënt ontvangt periodiek (in principe maandelijks) een factuur. Daarnaast kan Cautius voorschotten aanrekenen vooraleer een opdracht aan te vatten of tijdens de uitvoering ervan.

De cliënt is ertoe gehouden facturen van Cautius onmiddellijk bij ontvangst te controleren en een mogelijk protest van de factuur schriftelijk mee te delen binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Behoudens tegenbewijs wordt elke factuur geacht door de cliënt ontvangen te zijn de eerste werkdag na de factuurdatum.


3. Annulering

Wanneer de cliënt een wederzijds bevestigde en vastgelegde opleiding annuleert, is 50% van de prijs voor de opleiding verschuldigd wanneer de annulering gebeurt tot 8 dagen voor de geplande datum. Bij annulering vanaf 7 dagen voor de geplande datum is het volledige bedrag verschuldigd. Elke annulering moet schriftelijk gebeuren.


4. Intellectuele eigendom

Cautius behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de presentaties die zij geeft of informatie die zij verstrekt (in tekstvorm, beelden, code, digitaal, video, audio,…). Cautius heeft het exclusieve recht op de gehele of gedeeltelijke reproductie. De cliënt verbindt er zich toe in geen geval een presentatie (in haar geheel of gedeeltelijk) van Cautius zonder haar toestemming digitaal vast te leggen, op te nemen, te gebruiken, te kopiëren of op enigerlei manier te verspreiden. Elke afwijking hierop moet schriftelijk overeen gekomen worden.

Daarnaast blijven de (resultaten van de) werkzaamheden van Cautius te allen tijde exclusief eigendom van Cautius en mogen door de cliënt niet aan derden worden overgemaakt. In elk geval zullen derden zich daar niet op kunnen beroepen, noch aanspraken op basis daarvan kunnen laten gelden.


5. Beroep op derden

Cautius mag voor de uitvoering van een opdracht een beroep doen op derden en legt bij de selectie van deze derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag. Cautius is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden.


6. Aanwezigheid

Bij bedrijfsinterne opleidingen is het aan de cliënt niet toegestaan om derde partijen (al of niet tegen betaling) uit te nodige op de opleiding, tenzij vooraf schriftelijk overeen gekomen met Cautius.


7. Aansprakelijkheid

Cautius is enkel aansprakelijk voor schade als gevolg van grove nalatigheid, grove fout of bedrog in de uitvoering van een opdracht. Bovendien komt onrechtstreekse schade of gevolgschade, waaronder schade geleden door derden of winstderving, niet voor vergoeding in aanmerking. Elke mogelijke aansprakelijkheid wordt beperkt tot een bedrag gelijk aan de totale vergoeding die aan Cautius werd betaald in de periode van 12 maanden die vooraf gaan aan het laatste schadeverwekkende feit. Als een aansprakelijkheidsverzekering evenwel waarborgen verleent voor hogere bedragen, zal de aansprakelijkheid verhoogd worden tot aan de bedragen die effectief gewaarborgd worden door de verzekeringsmaatschappij voor het betrokken schadegeval.

Cautius is niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van een opdracht ingevolge overmacht of enige (andere) gebeurtenis buiten haar wil.

Elke schadevordering tegen Cautius moet op straffe van verval in rechte worden ingesteld binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan leiden tot de vordering ontdekt werd, of redelijkerwijze kon ontdekt worden.


8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle rechtsverhoudingen met Cautius worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de hoven en rechtbanken van het rechtsgebied waar Cautius zijn maatschappelijke zetel heeft, zijn bevoegd.