Onder ‘Cautius’ wordt in dit document begrepen:

- de BV Chris Persyn, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Moerstraat 36 en ondernemingsnummer 0476.284.054

- de heer Chris Persyn, advocaat, ingeschreven aan de balie West-Vlaanderen


1. E-mails van Cautius

Elke e-mail die Cautius verstuurt en eventuele attachments zijn vertrouwelijk en kunnen wettelijk gevrijwaard zijn. Als u niet de bedoelde ontvanger van de e-mail bent, dan mag u de inhoud ervan in geen geval openbaar maken, reproduceren, kopiëren, verdelen of gebruiken. Als u per vergissing een e-mail van Cautius ontving, gelieve dan onmiddellijk de verzender te waarschuwen en de mail te deleten. Bij e-mailcommunicatie kunnen veiligheid en foutloosheid niet gegarandeerd worden: de informatie kan onderschept, vervalst of vernietigd worden. Ze kan verloren gaan, te laat of onvolledig aankomen, en met virussen besmet raken. Cautius is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekorten in de inhoud van het bericht als gevolg van de e-mailverzending.

2. De Cautius-website

U mag van Cautius verwachten dat de informatie op haar website actueel en betrouwbaar is. Vanzelfsprekend dient alles wat op de website wordt vermeld als algemene informatie. Hoewel Cautius alles in het werkt stelt om de juistheid van de website te verzekeren, en hiervoor alle mogelijke inspanningen levert, kan er nooit aansprakelijkheid of een resultaatsverbintenis worden afgeleid uit foutieve of onvolledige informatie.

Mocht u toch een fout opmerken op de website van Cautius, mail dan naar chris.persyn@cautius.be.

Op alle aangeboden informatie, in welke vorm dan ook (tekst, beelden, code, documenten zoals PDF, WORD, en andere) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Cautius.

3. Deontologie|Beroepsaansprakelijkheid

Chris Persyn is ingeschreven als advocaat aan de balie West-Vlaanderen en onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de reglementen van de balie West-Vlaanderen.

Onverminderd de aansprakelijkheidsbeperking voorzien in de algemene voorwaarden van Cautius, is de beroepsaansprakelijkheid verzekerd in eerste rang bij Amlin Europe NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel (leidend verzekeraar, polis LXX034899) tot een bedrag van 2.500.000,00 EUR per schadegeval, en in tweede rang bij AG Insurance NV, Koningsstraat 148, 1000 Brussel (leidend verzekeraar, polis 99.551.935) tot een bijkomend bedrag van 5000.000,00 EUR per verzekeringsjaar. De geldende franchises variëren tussen de 300 en 2.500 EUR.